تاثیر رضایت بیمار بر افزایش بازدهی مطب دندانپزشکی

تاثیر رضایت بیمار بر افزایش بازدهی مطب دندانپزشکی

نویسنده: آرمان حسینی

چکیده

این مقاله به بررسی تاثیر رضایت بیمار بر افزایش بازدهی مطب دندانپزشکی می‌پردازد. با توجه به اهمیت رضایت بیماران در حرفه دندانپزشکی، هدف این تحقیق تحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رضایت بیمار و ارزیابی تاثیر آن بر بهره‌وری و سودآوری مطب دندانپزشکی است. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های ساختار یافته و مصاحبه‌های عمقی با بیماران و کارکنان جمع‌آوری شده و با استفاده از روش‌های آماری پیشرفته تحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که رضایت بیمار به طور مستقیم با افزایش تعداد بیماران، کاهش نرخ لغو قرار ملاقات‌ها و افزایش درآمد مطب دندانپزشکی مرتبط است.

مقدمه

1.1 اهمیت موضوع

رضایت بیمار یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در حرفه دندانپزشکی است. رضایت بیماران می‌تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش تعداد بیماران، کاهش نرخ لغو قرار ملاقات‌ها، افزایش درآمد و بهره‌وری مطب داشته باشد. در این تحقیق، سعی داریم تا تاثیر رضایت بیمار بر افزایش بازدهی مطب دندانپزشکی را مورد بررسی قرار دهیم.

1.2 اهداف تحقیق

 • تحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رضایت بیمار در مطب دندانپزشکی.
 • ارزیابی تاثیر رضایت بیمار بر بهره‌وری مطب دندانپزشکی.
 • ارائه راهکارهایی برای افزایش رضایت بیماران و بهبود بازدهی مطب.

مرور ادبیات

2.1 رضایت بیمار

رضایت بیمار به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت خدمات دندانپزشکی شناخته می‌شود. عوامل متعددی از جمله کیفیت خدمات، رفتار کارکنان، تجهیزات مطب، زمان انتظار و هزینه‌ها می‌توانند بر رضایت بیمار تاثیرگذار باشند.

2.2 بازدهی مطب دندانپزشکی

بازدهی مطب دندانپزشکی به معنای حداکثر استفاده از منابع موجود برای ارائه خدمات با کیفیت به بیماران و افزایش سودآوری است. این بازدهی می‌تواند از طریق افزایش تعداد بیماران، بهبود مدیریت زمان و کاهش هزینه‌ها بهبود یابد.

2.3 رابطه بین رضایت بیمار و بازدهی

مطالعات مختلف نشان داده‌اند که رضایت بیمار می‌تواند به افزایش تعداد بیماران جدید از طریق معرفی به دوستان و خانواده، کاهش نرخ لغو قرار ملاقات‌ها و افزایش بازدهی کلی مطب منجر شود.

روش‌شناسی تحقیق

3.1 جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل بیماران و کارکنان مطب‌های دندانپزشکی در شهر تهران است. نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده و 200 بیمار و 50 کارمند مطب در این تحقیق شرکت کرده‌اند.

3.2 ابزار گردآوری داده‌ها

داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های ساختار یافته و مصاحبه‌های عمقی با بیماران و کارکنان جمع‌آوری شده‌اند. پرسشنامه‌ها شامل سوالاتی در مورد کیفیت خدمات، رفتار کارکنان، تجهیزات مطب، زمان انتظار، هزینه‌ها و رضایت کلی بیماران بود.

3.3 روش تحلیل داده‌ها

داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش‌های آماری پیشرفته مانند تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی مورد بررسی قرار گرفتند. از نرم‌افزار SPSS برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.

نتایج تحقیق

4.1 تحلیل توصیفی

نتایج تحلیل توصیفی نشان داد که بیشترین نارضایتی بیماران مربوط به زمان انتظار طولانی و هزینه‌های بالا بود. از سوی دیگر، رفتار خوب کارکنان و کیفیت بالای خدمات به عنوان مهم‌ترین عوامل رضایت بیماران شناخته شدند.

4.2 تحلیل رگرسیون

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت بیمار به طور معنی‌داری با افزایش تعداد بیماران (با ضریب بتای 0.45)، کاهش نرخ لغو قرار ملاقات‌ها (با ضریب بتای -0.35) و افزایش درآمد مطب (با ضریب بتای 0.40) مرتبط است.

4.3 تحلیل همبستگی

نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه قوی و مثبت بین رضایت بیمار و بهره‌وری مطب دندانپزشکی وجود دارد (r = 0.60، p < 0.01).

بحث و نتیجه‌گیری

5.1 بحث

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که رضایت بیمار می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازدهی مطب دندانپزشکی داشته باشد. عواملی مانند کیفیت خدمات، رفتار کارکنان، تجهیزات مطب، زمان انتظار و هزینه‌ها نقش مهمی در رضایت بیماران ایفا می‌کنند.

5.2 نتیجه‌گیری

رضایت بیمار به عنوان یک شاخص کلیدی کیفیت خدمات دندانپزشکی می‌تواند به طور مستقیم بر افزایش تعداد بیماران، کاهش نرخ لغو قرار ملاقات‌ها و افزایش درآمد مطب دندانپزشکی تاثیر بگذارد. بنابراین، بهبود عوامل موثر بر رضایت بیماران می‌تواند به افزایش بازدهی مطب دندانپزشکی منجر شود.

5.3 پیشنهادات

 • بهبود کیفیت خدمات از طریق آموزش و به‌روزرسانی مهارت‌های دندانپزشکان و کارکنان.
 • کاهش زمان انتظار بیماران با بهبود مدیریت زمان و فرآیندهای کاری.
 • تنظیم هزینه‌ها به گونه‌ای که بیماران توانایی پرداخت آن را داشته باشند.
 • ایجاد محیطی دوستانه و آرام برای بیماران.

منابع

 1. Bower, E. J., & Scambler, S. (2007). The contributions of qualitative research towards dental public health practice. Community Dental Health, 24(2), 73-77.
 2. McLean, A. (2001). Patient satisfaction with dental care. Dental Update, 28(1), 11-15.
 3. Newsome, P. R., & Wright, G. H. (1999). A review of patient satisfaction: 1. Concepts of satisfaction. British Dental Journal, 186(4), 161-165.
 4. Williams, S. J. (1994). The importance of patient satisfaction in the development of quality in healthcare. Quality in Health Care, 3(3), 192-199.
 5. Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1993). The nature and determinants of customer expectations of service. Journal of the Academy of Marketing Science, 21(1), 1-12.

این مقاله در راستای تحقیق و تحلیل تاثیر رضایت بیمار بر بازدهی مطب دندانپزشکی با استفاده از داده‌های میدانی و روش‌های آماری ارائه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند به دندانپزشکان و مدیران مطب‌های دندانپزشکی در بهبود کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری کمک کند.

همچنین مطالعه نمایید:
دسته‌بندی آموزش
اشتراک گذاری
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت