مخاطرات شغلی در دندانپزشکی: مروری جامع ( دو زبانه)

عنوان: مخاطرات شغلی در دندانپزشکی: مروری جامع

چکیده:

دندانپزشکی، با وجود اهمیتی که برای سلامت دهان و دندان دارد، خطرات شغلی متعددی را برای حرفه‌ای‌های دندانپزشکی به همراه دارد. از میان این خطرات، مشکلات مربوط به گردن به دلیل ماهیت کار دندانپزشکی که اغلب شامل قرارگیری گردن در وضعیت‌های ناخوشایند و طولانی است، به طور برجسته‌ای مطرح می‌شوند. این مقاله به طور جامع به بررسی مخاطرات شغلی که ناحیه گردن دندانپزشکان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، از جمله اختلالات اسکلتی-عضلانی، تحلیل رفتن ستون فقرات گردنی و عوامل خطر مرتبط می‌پردازد. علاوه بر این، اقدامات پیشگیرانه و راهبردهای ارگونومیک برای کاهش این خطرات و ترویج بهبود سلامت و ایمنی شغلی در دندانپزشکی مورد بحث قرار می‌گیرند.

مقدمه:

دندانپزشکی حرفه‌ای پرتقاضا است که نیاز به مهارت دستی دقیق و دوره‌های طولانی کار متمرکز دارد. با این حال، ماهیت فرایندهای دندانپزشکی اغلب مستلزم وضعیت‌های ناخوشایند و استاتیک است که دندانپزشکان را در معرض خطرات شغلی مختلفی قرار می‌دهد. از میان این خطرات، اختلالات اسکلتی-عضلانی (MSDs) که ناحیه گردن را تحت تأثیر قرار می‌دهند، به دلیل شیوع و تأثیرات بالقوه بلندمدت بر سلامت دندانپزشکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. این بررسی هدف دارد تا به بررسی مخاطرات شغلی مرتبط با مشکلات گردن در دندانپزشکی، بررسی علل اساسی آنها و ارائه اقدامات پیشگیرانه برای کاهش اثرات آنها بپردازد.

مخاطرات شغلی تأثیرگذار بر گردن:

اختلالات اسکلتی-عضلانی (MSDs):

اختلالات اسکلتی-عضلانی شامل مجموعه‌ای از شرایطی است که ماهیچه‌ها، تاندون‌ها، لیگامان‌ها، اعصاب و ساختارهای حمایتی بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در دندانپزشکی، MSDs معمولاً به صورت درد، سفتی و ناراحتی گردن به دلیل وضعیت استاتیک طولانی و حرکات تکراری در طی فرایندهای بالینی ظاهر می‌شوند.

منبع: Alexopoulos و همکاران (2019); Hayes و همکاران (2020)

تحلیل رفتن ستون فقرات گردنی:

دوره‌های طولانی وضعیت سر به جلو و حرکات تکراری گردن در دندانپزشکی به مرور زمان به تحلیل رفتن ستون فقرات گردنی کمک می‌کند. تغییرات تحلیل‌برنده مانند فتق دیسک، آرتریت مفاصل فاست و تشکیل استئوفیت ممکن است منجر به درد مزمن گردن و اختلال عملکردی شود.

منبع: Gupta و همکاران (2018); Ohlendorf و همکاران (2021)

عوامل خطر:

  • ارگونومی ضعیف: طراحی نامناسب مطب، موقعیت‌دهی نادرست بیمار و تجهیزات غیرارگونومیک به افزایش فشار بر گردن و ستون فقرات گردنی کمک می‌کنند.
  • حرکات تکراری: انجام وظایف تکراری بدون فواصل استراحت کافی، خطر آسیب‌های استفاده بیش از حد و MSDs را افزایش می‌دهد.
  • عوامل روانی-اجتماعی: نیازهای شغلی بالا، استرس مرتبط با کار و نارضایتی شغلی ممکن است علائم مربوط به گردن را در بین حرفه‌ای‌های دندانپزشکی تشدید کند.

اقدامات پیشگیرانه و راهبردهای ارگونومیک:

  • تجهیزات ارگونومیک: سرمایه‌گذاری در صندلی‌های دندانپزشکی قابل تنظیم، لوپ‌ها و ابزارهای ارگونومیک به ترویج موقعیت‌گیری طبیعی گردن و کاهش فشار اسکلتی-عضلانی کمک می‌کند.
  • تغییرات در محل کار: بهینه‌سازی چیدمان مطب، ترتیب دادن ابزارها در دسترس و استفاده از صندلی‌های زین‌دار باعث تشویق وضعیت صحیح و کاهش خطر آسیب‌های گردن می‌شود.
  • استراحت‌های منظم و تمرینات کششی: پیاده‌سازی فواصل استراحت منظم و گنجاندن تمرینات کششی در روال‌های روزانه، تنش عضلانی را کاهش داده و از بروز درد گردن جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری:

خطرات شغلی مرتبط با گردن، چالش‌های قابل توجهی را برای سلامت و رفاه دندانپزشکان به همراه دارند. با درک عوامل خطر مرتبط با آسیب‌های گردن و پذیرش شیوه‌های ارگونومیک، حرفه‌ای‌های دندانپزشکی می‌توانند شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی را به حداقل برسانند و محیط کاری سالم‌تری را ترویج دهند. پژوهش‌های آینده که بر اثربخشی مداخلات پیشگیرانه متمرکز هستند، برای بهبود سلامت و ایمنی شغلی دندانپزشکان ضروری است.

منابع:

  • Alexopoulos EC, Stathi IC, Charizani F. شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در دندانپزشکان. BMC Musculoskelet Disord. 2004;5:16.
  • Gupta A, Bhat M, Mohammed M. مطالعه‌ای بر شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین دندانپزشکان در بوپال، هند. J Clin Diagn Res. 2018;12(6).
  • Hayes MJ, Cockrell D, Smith DR. بررسی سیستماتیک اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین حرفه‌ای‌های دندانپزشکی. Int J Dent Hyg. 2020;18(2):173-185.
  • Ohlendorf D, Erbe C, Hauck I, و همکاران. وضعیت ستون فقرات در دندانپزشکی – مقایسه اسکن سه‌بعدی سطح پشتی و اندازه‌گیری‌های رادیوگرافی. BMC Musculoskelet Disord. 2021;22(1):1-12.

متن انگلیسی:

Title: Occupational Hazards in Dentistry: A Comprehensive Review

Abstract
Dentistry, while vital for oral health, poses several occupational hazards to dental professionals. Among these hazards, neck-related issues stand out prominently due to the nature of dental work, which often involves prolonged periods of awkward neck positioning. This article comprehensively reviews the occupational hazards affecting the neck region among dentists, including musculoskeletal disorders, cervical spine degeneration, and associated risk factors. Moreover, preventive measures and ergonomic strategies are discussed to mitigate the risks and promote better occupational health and safety practices in dentistry.

Introduction
Dentistry is a demanding profession requiring precise manual dexterity and prolonged periods of focused work. However, the nature of dental procedures often necessitates awkward and static postures, predisposing dental professionals to various occupational hazards. Among these hazards, musculoskeletal disorders (MSDs) affecting the neck region are of particular concern due to their prevalence and potential long-term impact on the well-being of dental practitioners. This review aims to examine the occupational hazards associated with neck-related issues in dentistry, explore their underlying causes, and propose preventive measures to mitigate their effects.

Occupational Hazards Affecting the Neck

Musculoskeletal Disorders (MSDs)
Musculoskeletal disorders encompass a range of conditions affecting muscles, tendons, ligaments, nerves, and supporting structures of the body. In dentistry, MSDs commonly manifest as neck pain, stiffness, and discomfort due to prolonged static posture and repetitive movements during clinical procedures.

Source: Alexopoulos et al. (2019); Hayes et al. (2020)

Cervical Spine Degeneration
Prolonged periods of forward head posture and repetitive neck movements in dentistry contribute to cervical spine degeneration over time. Degenerative changes such as disc herniation, facet joint arthritis, and osteophyte formation may result in chronic neck pain and functional impairment.

Source: Gupta et al. (2018); Ohlendorf et al. (2021)

Risk Factors

Poor Ergonomics: Inadequate operatory design, improper patient positioning, and non-ergonomic equipment contribute to increased stress on the neck and cervical spine.
Repetitive Movements: Performing repetitive tasks without adequate rest intervals increases the risk of overuse injuries and MSDs.
Psychosocial Factors: High job demands, work-related stress, and job dissatisfaction may exacerbate neck-related symptoms among dental professionals.
Preventive Measures and Ergonomic Strategies:

Ergonomic Equipment: Investing in adjustable dental chairs, loupes, and ergonomic instruments promotes neutral neck positioning and reduces musculoskeletal strain.
Workplace Modifications: Optimizing operatory layout, arranging instruments within easy reach, and using saddle stools encourage proper posture and reduce the risk of neck injuries.
Regular Breaks and Stretching Exercises: Implementing regular rest breaks and incorporating stretching exercises into daily routines alleviate muscle tension and prevent the onset of neck pain.
Conclusion:
Neck-related occupational hazards pose significant challenges to the health and well-being of dentists. By understanding the risk factors associated with neck injuries and adopting ergonomic practices, dental professionals can minimize the prevalence of musculoskeletal disorders and promote a healthier work environment. Future research focusing on the efficacy of preventive interventions is warranted to enhance the occupational health and safety of dental practitioners.

References

Alexopoulos EC, Stathi IC, Charizani F. Prevalence of musculoskeletal disorders in dentists. BMC Musculoskelet Disord. 2004;5:16.
Gupta A, Bhat M, Mohammed M. A study on the prevalence of musculoskeletal disorders among dental practitioners in Bhopal, India. J Clin Diagn Res. 2018;12(6)
.
Hayes MJ, Cockrell D, Smith DR. A systematic review of musculoskeletal disorders among dental professionals. Int J Dent Hyg. 2020;18(2):173-185.
Ohlendorf D, Erbe C, Hauck I, et al. Spinal posture in dentistry – a comparison of three-dimensional back surface scanning and radiographic measurements. BMC Musculoskelet Disord. 2021;22(1):1-12.

دسته‌بندی آموزش
اشتراک گذاری
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت